คอร์สเรียนเพื่อเสริมสร้างและต่อยอดทักษะแห่งอนาคต สำหรับน้องๆ 8-15 ปี

คอร์สเรียนของเรา

ผู้ประกอบการ
เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียง เพื่อจะไปประกอบธุรกิจ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
การเงินและการลงทุน
เพราะเรื่องการเงินไม่มีสอนที่โรงเรียน แต่กลับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คอร์สของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
เทคโนโลยี
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีคือจุดเชื่อมต่อ เเละเป็นประตูบานใหญ่สู่โอกาสต่าง ๆ มากมาย